Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie betekent dat we:

 • ons bewust zijn van mogelijke gevolgen van klimaatverandering
 • deze proberen te verzachten en (leren) accepteren
 • de (openbare) ruimte meer klimaatbestendig inrichten

Ook landelijk staat klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid prominent op de agenda. Er is zelfs een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De afbeelding toont de 7 ambities uit dit Deltaplan om Nederland klimaatbestendiger te maken.

Friese Klimaatatlas

In de (online) Friese Klimaatatlas staat veel informatie over de impact van de klimaatveranderingen. Hierin zijn ook de resultaten te vinden van de klimaat-stresstest die in Friesland is uitgevoerd. Het gaat daarbij om:

 1. wateroverlast
 2. hittestress
 3. droogte
 4. overstroming

Dat laatste aspect is bij Ooststellingwerf, door haar ligging, gelukkig niet aan de orde. Hieronder ziet u enkele afbeeldingen uit de Friese Klimaatatlas. Als u op een afbeelding klikt, dan verschijnt deze groot in beeld.

Aan de slag met klimaatadaptatie

De aanpak van Ooststellingwerf verschilt per gebied en per situatie:

 1. Uit de stresstest komen enkele locaties naar voren als eventueel knelpunt (zie Friese Klimaatatlas). De gemeente heeft voor ieder van deze locaties mogelijke maatregelen geïnventariseerd in een factsheet. De uiteindelijke aanpak wordt overlegd met de betrokken bewoners.
 2. Locaties waar geen knelpunt is, vragen niet om actie. Echter: als de gemeente hier toch aan de slag gaat (bijvoorbeeld herinrichting), dan wordt er rekening gehouden met de klimaatveranderingen. Dit kan door aanpassingen in het ontwerp. Bijvoorbeeld: zorgen voor afvoer van regenwater naar een plek waar het geen overlast geeft.
 3. Voor nieuwbouw, uitbreidings- en inbreidingslocaties komt er een Handboek voor projectontwikkelaars. Hierin staat hoe men zorgt voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.

voorbeeld: factsheet locatie gemeentehuis

Overlast beperken

Wateroverlast door extreme regenval is nooit helemaal te voorkomen. Soms zullen straten voor korte tijd blank staan. En wanneer het water daarbij alleen maar tussen de trottoirbanden blijft staan, dan moeten we dat accepteren. Wel nemen we maatregelen om het ontstaan van schade zoveel mogelijk te beperken.

 

De bodemopbouw in onze gemeente wisselt per gebied: keileemlaag, veengrond, eerdgrond of (lemige) zandgrond. Het is daarom belangrijk per locatie te onderzoeken wat er mogelijk is.

 

maatregelen

Mogelijke maatregelen zijn:

 • regenwater afvoeren naar een groenstrook, waar het geen overlast geeft
 • regenwater afvoeren naar een (bestaande of nieuw aangelegde) waterloop
 • (half open) bestrating gebruiken, waar het water in weg kan zakken
 • water afvoeren door de weg in een v-profiel aan te leggen
 • sloten die gedempt zijn weer openmaken
 • regenwater afkoppelen

lees minder

Een zaak van ons allemaal

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan raken ons allemaal. Iedereen krijgt ermee te maken. We hebben elkaar nodig bij het zoeken naar oplossingen.

 

Inwoners en bedrijven spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door te zorgen dat het regenwater in de eigen tuin of op het eigen terrein in de bodem kan zakken. U kunt hier aan bijdragen:

 • kies voor meer groen en aarde
 • pas minder bestrating toe
 • gebruik waterdoorlatende verhardingsmaterialen (grasbetontegels/schelpen/grind)
 • demp geen sloten