Kwaliteitsvisie

In dit Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) geeft Ooststellingwerf aan wat haar ambities zijn als het gaat om riolering en water. Ofwel: wat is het gewenste kwaliteitsniveau.

 

Bij het bepalen van het ambitieniveau spelen diverse aspecten een rol:

 • wat moeten we doen volgens wet- en regelgeving?
 • hoe is de situatie nu?
 • wat vinden we belangrijk?
 • welke kosten zijn eraan verbonden?

Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting.

Kwaliteitscatalogus

De gemeente Ooststellingwerf werkt met de kwaliteitscatalogus van de Antea Group. Hierin worden de kwaliteitsnormen uitgedrukt in 3 kwaliteitsniveaus:

 

H = hoog = goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, geen overlast

 

B = basis = voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, soms hinder

 

L = laag = sober tot wettelijk minimum, achterstand bij onderhoud, soms overlast

Drie zorgtaken

Er zijn zeven onderdelen waarvoor de gemeente haar ambitieniveau bepaalt, gekoppeld aan haar afval-, regen- en grondwaterzorgplicht. Deze onderdelen worden genoemd in de tabel hiernaast (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

 

Voor het transport van stedelijk afvalwater kiest Ooststellingwerf voor kwaliteitsniveau Hoog. Voor de zes andere onderdelen kiest zij kwaliteitsniveau Basis.

Kwaliteitsniveau afvalwater - wat merkt u als gebruiker hiervan?

Wat betreft inzameling en transport van stedelijk afvalwater betekent dit:

 • Vrijwel al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die enkele locaties in het buitengebied waar het afvalwater niet via riolen wordt ingezameld, wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd).
 • Stankklachten en/of verontreinigingen van sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor.
 • De vuilwaterriolering verkeert in een goede technische staat. De risico’s op beschadigde riolen zijn daardoor beperkt.
 • Overlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten wordt tot een minimum beperkt.

Dat Ooststellingwerf voor het transport van afvalwater kiest voor kwaliteitsniveau Hoog, vloeit voort uit de eerder gemaakte keuze om het buitengebied aan te sluiten op de riolering. Die keuze is gemaakt om:

 • inwoners in het buitengebied dezelfde voorzieningen te bieden als inwoners binnen de bebouwde kom
 • te voorkomen dat afvalwater van huishoudens gestort wordt op oppervlaktewater

Kwaliteitsniveau regenwater - wat merkt u als gebruiker hiervan?

Voor wat betreft de inzameling en het verwerken van regenwater betekent dit:

 • Als in de buurt iets gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is van knelpunten en/of overlast. In dat geval wordt de mogelijkheid bekeken om het schone hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het vuile afvalwater (afkoppelen).
 • Bij hoosbuien wordt het overtollig hemelwater afdoende opgevangen en afgevoerd. Soms staat de straat enige tijd blank. De omgeving heeft hiervan korte tijd hinder. Maar van overlast is geen sprake. Het water loopt niet de woningen en tuinen in (uitgezonderd situaties waar woningen lager liggen dan de openbare weg).
 • Bij extreme hoosbuien moeten wij leren accepteren dat de straat enige tijd blank staat. Dit leidt wellicht tot hinder voor de omgeving. Schade als gevolg van extreme hoosbuien wordt voorkomen.
 • Bij buien wordt het afvalwater afdoende opgevangen in bergingsbakken. Er kan dan verdund afvalwater in sloten en vijvers stromen. Incidenteel leidt dit tot stank en vervuiling. Dit leidt echter niet tot gezondheidsproblemen.
 • Sloten en vijvers zijn in staat bij uitzonderlijke buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vast te houden en af te voeren. De sloten treden pas bij uitzonderlijke hoosbuien buiten hun oevers. Dit leidt wellicht tot ernstige hinder maar niet tot schade.

Kwaliteitsniveau grondwater - wat merkt u als gebruiker hiervan?

Voor wat betreft de inzameling en het verwerken van grondwater betekent dit:

 • Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk waterloket terecht voor klachten en vragen omtrent grondwater(overlast). Bij herhaalde meldingen wordt onderzoek verricht om te achterhalen of sprake is van een grondwaterprobleem.
 • Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen maar is niet aansprakelijk.
 • In bestaand gebied kunnen in bepaalde delen van de openbare ruimte door gebrekkige ontwatering situaties ontstaan waarbij in sommige kruipruimtes af en toe water staat. Dit leidt soms tot een muffe lucht of schimmelplekken in woningen en gebouwen. Dit leidt wellicht tot overlast, maar niet tot gezondheidsproblemen.
 • De tuinen en plantsoenen zijn na een periode van regen een aantal dagen drassig en daarna al vrij snel weer goed begaanbaar.
 • Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een goede ontwatering. Hiermee worden problemen in de toekomst voorkomen.