Inwoners

Buurgemeenten, Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân en Vitens zijn belangrijke partijen om mee samen te werken. Maar het belangrijkst zijn natuurlijk de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf en de ondernemers.

 

Uw hulp, onder andere bij het voorkomen van verstoppingen en het inspelen op klimaatveranderingen, is onmisbaar. De gemeente hecht daarom veel waarde aan uw inbreng. Meer hierover leest u onder het tabblad ‘Inwoners & bedrijven’.

naar 'inwoners & bedrijven'

OWO

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken samen op verschillende fronten. Ook als het gaat om water en riolering benutten we elkaars krachten. Daardoor kunnen we besparingen realiseren en meer kwaliteit bieden.

 

Voorbeelden van OWO samenwerking zijn:

 • gezamenlijk reinigen en inspecteren van riolen
 • gezamenlijk gebruik van één beheersysteem
 • gezamenlijk gebruik van één telemetrie-systeem

Friese waterketen

De verantwoordelijkheid voor het water en de riolering in de gemeente Ooststellingwerf ligt niet alleen bij de gemeente. Ook Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân en drinkwaterbedrijf Vitens hebben taken en verplichtingen.

 

Het is belangrijk om met elkaar te overleggen en afspraken te maken. In het Fries Bestuursakkoord Waterketen zijn gezamenlijke ambities en acties vastgelegd.

 

Fries Bestuursakkoord Waterketen

De Friese gemeenten en hiervoor genoemde partijen zetten zich samen in voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van de waterketen.

 

Kernpunten daarbij zijn:

 • kosten – besparen door samen te werken
 • kwaliteit – professionaliteit verder verbeteren
 • kwetsbaarheid – (organisatorisch) minder kwetsbaar door meer samen te werken
 • toekomst – klimaatbestendig inrichten van de waterketen

Aan de slag

In het Bestuursakkoord staan concrete acties. Met onze samenwerkingspartners zijn we aan de slag met:

 • technische innovaties
 • inspelen op klimaatveranderingen (klimaatadaptatie)
 • jongeren enthousiast maken om te gaan werken in dit vakgebied
 • bewustwording bij inwoners als het gaat om water en riolering