Voorkeursvolgorde

Op plaatsen waar het kan, zamelen we regenwater apart in van vuil water. De voorkeursvolgorde daarbij is:

 1. vasthouden (infiltratie in bodem eventueel via infiltratieriool of -kratten)
 2. bergen (indien mogelijk in regenwaterstelsel of op laaggelegen maaiveld)
 3. afvoeren naar oppervlaktewater (zie foto hiernaast)

Schoon water schoonhouden

Als regenwater in de vuilwaterriool verdwijnt, wordt het gemengd met afvalwater vanuit woningen en bedrijven. Als we het regenwater schoon houden is dat beter voor het milieu en het is ook goedkoper. Er hoeft dan minder water naar de zuivering te worden getransporteerd en minder water gezuiverd te worden.

 

Daarom kijken we (wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd) of het mogelijk is om het regenwater af te koppelen van het gemengde riool.

Extreme regenbuien

Door de klimaatverandering neemt de kans op heftige regenbuien toe. Het rioolstelsel kan dit niet altijd aan. De bestaande riolen vervangen door grotere riolen die wel al het regenwater kunnen verwerken, dat is technisch bijna onmogelijk en kost heel veel geld. Dat leidt tot fors hogere lasten voor de burgers. De gemeente kiest hier niet voor.

Klimaatadaptatie

We zullen ons als samenleving moeten instellen op extreme regenbuien. Dit betekent onder andere dat:

 • de gemeente waar mogelijk regenwater afkoppelt, zodat de riolering minder snel overbelast raakt (gescheiden riolering)
 • de gemeente waar nodig maatregelen neemt om schade te voorkomen
 • het belangrijk is dat tuinen en percelen niet (volledig) verhard worden, omdat ze dan geen water kunnen opnemen
 • we moeten accepteren dat er soms tijdelijk water op straat staat en dit enige hinder geeft

 

meer over klimaatadaptatie

Kernpunten beleid regenwater

Hieronder staan enkele kernpunten van het beleid van de gemeente Ooststellingwerf als het gaat om haar hemelwater-zorgplicht.

 

Inzameling overtollig hemelwater:

 • het streven is om vermenging van schoon hemelwater met afvalwater terug te dringen, voorkeursvolgorde is vasthouden – bergen – afvoeren
 • waar dit duidelijk meerwaarde heeft wordt gekozen voor afkoppelen (afkoppelen is geen doel op zich)
 • verwerking op eigen terrein wordt niet verplicht, vanwege de bodemopbouw (keileemlagen)

Verwerking van overtollig hemelwater in riolen:

 • de gemeente accepteert situaties waarbij sprake is van hinder door ‘water-op-straat’, maar er mag geen sprake zijn van ernstige hinder of overlast
 • volledig verharde tuinen en percelen zorgen voor extra belasting op de gemeentelijke voorzieningen

Verwerking van overtollig hemelwater in de openbare ruimte:

 • de openbare ruimte (watergangen en groenvoorzieningen) speelt een belangrijke rol in de aan- en afvoer van overtollig hemelwater
 • vanwege dit belang wordt een deel van de onderhoudskosten voor watergangen en oevervoorzieningen gedekt vanuit de rioolheffing