Ambities van de gemeente

Ambities van de gemeente Ooststellingwerf op het gebied van duurzaamheid zijn:

  • CO2-neutraal
  • energieneutraal en energie-onafhankelijk
  • biobased en circulair
  • klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte

Hieronder leggen we deze begrippen uit. En vertellen we wat dit betekent voor het rioleringsbeleid.

Energieneutraal in 2030

Ooststellingwerf zet in op energieneutraal en -onafhankelijk. Dit is realiseerbaar door:

  • minder energie te gebruiken
  • te kiezen voor energie uit hernieuwbare bronnen (meer elektra, minder gas)
  • lokaal zelf energie op te wekken

Tijdens de planperiode van dit Gemeentelijk Rioleringsplan (2020-2024) onderzoekt Ooststellingwerf wat de riolering/afvalwaterketen kan bijdragen aan het energieneutraal en -onafhankelijk maken van de gemeente.

Klimaatmitigatie: CO2-neutraal in 2030

Met klimaatmitigatie wordt bedoeld: het verminderen van door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Het gaat daarbij met name om CO2, maar ook om andere stoffen zoals methaan. De uitstoot ervan draagt bij aan de verandering van het klimaat op aarde

 

De belangrijkste maatregel voor klimaatmitigatie is de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De hiervoor genoemde ambitie om energie-neutraal te worden, past dus bij klimaatmitigatie. In 2030 willen we als gemeente Ooststellingwerf CO2-neutraal zijn.

Circulair en biobased

Een circulaire economie is een economie waarin geen afval bestaat. Grondstoffen worden teruggewonnen en steeds opnieuw gebruikt. Dat vraagt om een nieuwe manier van ontwerpen, produceren en hergebruiken.

 

Ooststellingwerf richt zich daarbij onder andere op de circulaire (bio)economie. We willen biomassa optimaal benutten voor biobased producten. Zo willen we nieuwe innovaties en economische bedrijvigheid stimuleren.

Duurzaamheid in de praktijk

Bij de aanleg en het onderhoud van de riolering speelt duurzaamheid een grote rol:

  • we kiezen zoveel mogelijk voor duurzame materialen, bijvoorbeeld beton en PVC met daarin hergebruikte grondstoffen
  • we kiezen waar mogelijk voor reparatie en renovatie, niet voor vervanging
  • we vervangen alleen als het echt noodzakelijk is en kiezen voor een verwerker die de materialen zo goed mogelijk hergebruikt

Zo besparen we veel kostbare energie en grondstoffen.

 

De komende tijd onderzoeken we hoe we nog duurzamer kunnen werken.

En ook welke innovaties hierbij een rol kunnen spelen.

 

Klimaatbestendig

Een ander speerpunt van Ooststellingwerf is het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. We moeten als gemeente inspelen op de gevolgen van klimaatveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan extreme regenval en langdurige droogte. Meer hierover leest u onder ‘Klimaatbestendig’.

naar 'klimaatbestendig'