Hoeveelheid afvalwater

Inwoners van Nederland gebruiken dagelijks gemiddeld 120 liter water per persoon. Denk hierbij aan toiletgebruik, douchen, eten koken en afwassen. Dit water wordt geloosd op de riolering. Reinigen is nodig, anders kan het niet terug de natuur in.

Zorgplicht afvalwater

We hebben als gemeente de plicht om het afvalwater in te zamelen en te transporteren. Dit doen we door het openbaar rioolsysteem aan te leggen, te onderhouden en te beheren. Wetterskip Fryslân zorgt ervoor dat het ingezamelde afvalwater wordt gezuiverd.

Wettekst

 

Artikel 10.33 Wet milieubeheer:

“De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen worden toegepast, indien met die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.”

Lees minder

Kernpunten beleid afvalwater

Hieronder staan enkele kernpunten van het beleid van de gemeente Ooststellingwerf als het gaat om haar afvalwater-zorgplicht.

 

Inzameling stedelijk afvalwater:

  • de aansluitgraad is momenteel 99,7%
  • de grootste knelpunten door foutieve aansluitingen zijn verholpen
  • bij nieuwbouwlocaties worden meteen duurzame systemen toegepast

Transport stedelijk afvalwater:

  • riolering en overige voorzieningen worden regelmatig geïnspecteerd, zo kan er worden ingegrepen voordat er overlast optreedt
  • alle rioolgemalen in het stedelijk gebied en ruim 600 minigemalen in het buitengebied zijn aangesloten op het telemetriesysteem, hierdoor is er continue controle op de werking van deze gemalen