Grondwater wordt drinkwater

De zuivering van grondwater (= water dat diep uit de grond wordt gehaald) is minder ingewikkeld dan het zuiveren van water uit de rivier (= oppervlaktewater). Daarom wordt circa 2/3 van ons drinkwater gemaakt van grondwater.

 

Zorgplicht grondwater

De wet bepaalt dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente terecht moet kunnen, wij zijn het eerste aanspreekpunt. Ook hebben wij de zorgplicht voor grondwater in het openbaar gemeentelijke gebied. Als dat nodig is nemen wij maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Belangrijk uitgangspunt daarbij in de wetgeving is de verantwoordelijkheid die de perceeleigenaar op eigen terrein heeft. Bij grondwaterproblemen wordt in de eerste plaats van de eigenaar verwacht, dat hij de nodige (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt. Gelukkig zijn er in Ooststellingwerf weinig meldingen van grondwaterproblemen.

 

wettekst

Zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet (ingekort):

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

 

De ontwatering van een perceel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Of er sprake is van een structureel nadelige situatie hangt niet alleen af van de feitelijk grondwaterstand maar van de gevolgen. Er zijn structurele nadelige gevolgen als grondwater gedurende langere tijd zodanig hoog of laag staat dat er feitelijk schade optreedt. Feitelijke schade door grondwater kan ontstaan doordat: de bouwkundige constructie van een pand hierdoor wordt aangetast, er hierdoor objectieve gezondheid risico’s bestaan of als er water in de woning (boven het vloerpeil) staat.

Lees minder

Kernpunten beleid grondwater

Hieronder staan enkele kernpunten van het beleid van de gemeente Ooststellingwerf als het gaat om haar grondwater-zorgplicht.

 

Inzameling van grondwater:

  • bewoners en ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor grondwaterproblemen
  • bij herhaalde meldingen wordt onderzocht of er sprake is van een grondwaterprobleem
  • als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om problemen op te lossen of voorkomen, dan worden deze uitgevoerd onder regie van de gemeente in nauwe samenhang met het Wetterskip

Verwerking van grondwater:

  • het aantal meldingen over grondwaterproblemen in bestaand gebied is minimaal
  • het in stand houden van greppels is essentieel, dit vraagt om communicatie met de inwoners en om toezicht
  • bij nieuwbouwlocaties worden waterhuishoudkundige belangen vóóraf expliciet en op evenwichtige wijze meegewogen
  • drainage is vastgelegd in het beheersysteem en wordt, gelijktijdig met de riolering, gereinigd en geïnspecteerd