Wettelijk kader

Er zijn meerdere wetten en regels van toepassing als het gaat om afvalwater, regenwater, grondwater en de zorgplichten van de gemeente op dit gebied.

 

De belangrijkste zijn de Wet Milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet. Deze worden hieronder kort toegelicht. Daarnaast vindt u informatie over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de nieuwe Omgevingswet.

 

Klik op de foto voor een uitvergroting.

Wet Milieubeheer - zorgplicht rioolwater

De taken en verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van riolering staan in de Wet Milieubeheer. Het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een van de verplichtingen uit deze wet.

 

Waterwet - zorgplicht regenwater en grondwater

In december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierin staan de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater. Voor de uitvoering van deze zorgplichten krijgt de gemeente de mogelijkheid om bij verordening regels op te stellen voor het lozen van afvloeiend regenwater en grondwater.

Gemeentewet - rioolheffing

Het wettelijk kader voor de rioolheffing is vastgelegd in de Gemeentewet. Op basis hiervan kan een gemeente keuzes maken hoe zij de rioolheffing opbouwt. De totale rioolheffing mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben afgesproken waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestuursovereenkomst Deltaprogramma 2014). De uiteindelijke ambitie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht.

 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 bevat een gezamenlijk plan van deze partijen, dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Lees meer

 

De stappen die in de komende periode gezet moeten worden zijn:

  • uitvoeren stresstesten (kwetsbaarheden in beeld brengen)
  • globale maatregelen bepalen
  • uitkomsten delen (risicodialoog)
  • bewustzijn vergroten
  • uitvoeringsagenda opstellen
  • nieuw beleid formuleren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en omgevingsgericht werken

lees minder

Omgevingswet - 2021

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Circa 4.700 artikelen worden teruggebracht tot 350 artikelen. Ook de Wet milieubeheer en de Waterwet gaan op in de Omgevingswet.

 

De drie zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater blijven van kracht. De beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen neemt toe. Dat vraagt, nog meer dan nu al het geval is, om regionale afstemming.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht gemeenten om één (integrale) omgevingsvisie voor het fysieke domein te hebben. Deze geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is er aan fysieke leefomgeving en wat is de kwaliteit daarvan?
  2. Welke ontwikkelingen zijn/komen er? (gebruik, beheer, bescherming en behoud van het gemeentelijk grondgebied)
  3. Wat zijn de na te streven doelen en op welke wijze gaan we die bereiken?

De gemeente Ooststellingwerf stelt samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad de Omgevingsvisie op. De visie is van en voor iedereen in Ooststellingwerf.